ระเบียบมหาวิทยาลัย

ลำดับเอกสารPDF
1ระเบียบมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546ดาวน์โหลด
2ระเบียบมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564ดาวน์โหลด
3ข้อบังคับมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562ดาวน์โหลด
4ข้อบังคับมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่าด้วย การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2565ดาวน์โหลด
5ระเบียบมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566ดาวน์โหลด
6ระเบียบมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566ดาวน์โหลด
7ข้อบังคับมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พศ.2566ดาวน์โหลด
8ระเบียบมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่าด้วย แนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ.2565ดาวน์โหลด
9ประกาศ เรื่อง แนวทางการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566ดาวน์โหลด
10ประกาศ เรื่อง ระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าห้องสอบของนักศึกษาดาวน์โหลด
11ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การให้สัญลักษณ์ของการประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือดาวน์โหลด
12ประกาศ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาตราจารย์ รองศาสตรจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2565ดาวน์โหลด
13ประกาศ เรื่อง ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือดาวน์โหลด
14ประกาศ เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนภาระงานสอนเกินเกณฑ์ดาวน์โหลด
15ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อหน่วยงานภายใน (สำนักมาตฐานวิชาการและทะเบียน)ดาวน์โหลด
16ประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาดาวน์โหลด
17ประกาศ เรื่อง การทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2564ดาวน์โหลด
18ระเบียบมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่าด้วย จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ.2565ดาวน์โหลด
19ประกาศ เรื่อง กำหนดเก็บอัตราค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมต่างๆดาวน์โหลด
20048 ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 2566 ดาวน์โหลด