ระดับบัณฑิตศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 ปริญญาโท      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

คณะบริหารธุรกิจ

   ปริญญาโท      

   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( MBA )  ดาวน์โหลด
   หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต  ดาวน์โหลด

  ปริญญาเอก

   หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต  ดาวน์โหลด

คณะศึกษาศาสตร์

  ปริญญาโท      
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

ปริญญาเอก  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ป.บัณฑิต      
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

  ปริญญาโท      

  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ( MPA )   
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ดาวน์โหลด
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
       สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  ดาวน์โหลด