ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารWordPDF
แบบฟอร์ม NEU-QF2ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม NEU-QF3ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม NEU-QF3 (ตัวอย่าง)ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม NEU-QF4ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม NEU-QF5ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม NEU-QF6ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม การเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต (รายบุคคล)ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม การเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต (แยกตามคณะ)ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม สรุปรายวิชาที่เปิดสอนแต่ละหลักสูตรดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม สรุปภาระงานสอนของอาจารย์ (รายบุคคล)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม สรุปภาระงานสอนของอาจารย์ (แยกตามคณะ)ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ขอแก้ไขผลการเรียน (สำหรับอาจารย์ผู้สอน)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม สมอ.08 ปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ข้อสอบดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม สรุปรายวิชาร่วมสอน (สำหรับรายวิชาที่มีการสอนร่วมตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม การจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา CLOsดาวน์โหลด