สำนักมาตรฐานวิชาการและทะเบียน

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของสำนักมาตรฐานวิชาการและทะเบียน

       สำนักมาตรฐานวิชาการและทะเบียน มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นพร้อมกับการสถาปนามหาวิทยาลัย เมื่อปีพุทธศักราช 2531 ซึ่งในขณะนั้นยังมีสถานภาพเป็นฝ่ายทะเบียนและประมวลผล มีภาระรับผิดชอบในการให้บริการแก่นักศึกษาในด้านการลงทะเบียน เอกสารการศึกษาและงานให้บริการด้านอื่น ๆ อยู่ในความรับผิดชอบของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และเมื่อปีพุทธศักราช 2542 วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล จึงได้เปลี่ยนเป็น “สำนักทะเบียนและประมวลผล” และเมื่อปีพุทธศักราช 2565 สำนักทะเบียนและประมวลผล จึงได้เปลี่ยนเป็น “สำนักมาตรฐานวิชาการและทะเบียน”
       สำนักมาตรฐานวิชาการและทะเบียน เป็นหน่วยงานกลางที่ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยให้การบริการด้านต่างๆ ที่ได้มาตรฐานและสร้างความพึงพอให้กับผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานภายนอก เพื่อที่จะรักษาปรัชญาของสถาบันเอาไว้ที่ว่า คุณวุฒิ คุณธรรม คุณภาพ ต่อไป

ทำเนียบผู้บริหารสำนักมาตรฐานวิชาการและทะเบียน
  พ.ศ. 2531 – 2534 นายวีรวงษ์ สอนอ้น
  พ.ศ. 2535 – 2536 นางอ้อมทิพย์ สินอยู่
  พ.ศ. 2537 – 2538 นายปรัชญา พรมสาขา ณ สกลนคร
  พ.ศ. 2539 – 2539 นางจริญญา สายหยุด
  พ.ศ. 2540 – 2542 นางเสาวลักษณ์ ชาญปรีชารัตน์
  พ.ศ. 2543 – 2543 นายเจษฏา ทรงมิตร
  พ.ศ. 2544 – 2544 นางรัชนิวรรณ อนุตระกูลชัย
  พ.ศ. 2545 – 2560 ดร. สุบัน มุขธระโกษา
  พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน นางสาวสุมิตตา จันทร์ขำ

ปรัชญา (Philosophy)
   “บริการด้วยไมตรี เทคโนโลยีก้าวหน้า ส่งมอบงานตรงเวลา รักษาคุณภาพงาน”

วิสัยทัศน์ (Vision)
  – เป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพ ในระดับมาตรฐานสากล
  – เป็นหน่วยงานที่ให้บริการอย่าง  – เป็นระบบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  – มีการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
  – บุคลากรมีความรู้ และความสามารถในงานที่รับผิดชอบ

พันธะกิจ (Mission)
  – พัฒนาระบบบริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
   – ดำเนินการให้มีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการที่ได้มาตรฐานเพื่อสร้างความพึงพอให้กับผู้ใช้บริการ
  – พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเครือข่ายการใช้ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  – ส่งเสริมบุคลากรให้ได้ศึกษาต่อและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ (Objective)

 1. ดำเนินการด้านข้อมูลทะเบียนประวัติและสถิติการศึกษาของนักศึกษาเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
 2. ดำเนินงานจัดทำตารางสอนตารางสอบเพื่อสนับสนุนงานวิชาการของมหาวิทยาลัย
 3. ดำเนินงานเกี่ยวกับการลงทะเบียนวิชาเรียนเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าเรียนตามหลักสูตรที่กำหนด
 4. ดำเนินงานประมวลผลการเรียนเพื่อประเมินผลการเรียนของนักศึกษาแต่ละภาคเรียน
 5. ดำเนินงานเกี่ยวกับการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาและตรวจสอบคุณวุฒิเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา
 6. ดำเนินการประสานงานด้านทะเบียนนักศึกษาระหว่างคณะต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของบุคลากร
 7. ดำเนินการด้านอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

ขอบเขตและหน้าที่รับผิดชอบของสำนักมาตรฐานวิชาการและทะเบียน
    สำนักมาตรฐานวิชาการและทะเบียน เป็นหน่วยงานกลางที่ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยให้การบริการด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานภายนอกซึ่งมีขอบเขตและหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

 1. ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาในทุกระดับเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
 2. ดำเนินการลงทะเบียนเรียนให้แก่นักศึกษาในทุกภาคเรียนและทุกระดับการศึกษา
 3. ตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่เข้าศึกษาใหม่ในแต่ละปีการศึกษา
 4. การจัดเก็บทะเบียนประวัติ/การลงทะเบียน/ผลการเรียนของนักศึกษาทั้งหมด
 5. บริการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา
 6. ดำเนินการจัดทำตารางเรียนและตารางสอบ
 7. ประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาทุกภาคเรียนและทุกระดับ
 8. ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาและตรวจสอบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษา
 9. ดูแลฐานข้อมูลนักศึกษาและบริการข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรและนักศึกษา
 10. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศของนักศึกษาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
 11. งานประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
 12. และงานอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

โครงสร้างการแบ่งส่วนงานสำนักมาตรฐานวิชาการและทะเบียน