มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เตรียมความพร้อมเปิดคณะพยาบาลศาสตร์ ในปีการศึกษา 2567