กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

   กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” ภายใต้โครงการสนับสนุน
และส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมประภากร 3 มหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ