ประกาศเรื่อง การลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2566

ประกาศเรื่อง การลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2566

กำหนดการลงทะเบียน 

  • วันที่ 29 ต.ค.-5 พ.ย.2566 นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาการลงทะเบียนเรียน
  • วันที่ 31 ต.ค.-2 พ.ย. 2566 ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต
  • วันที่ 3-5 พ.ย. 2566 เพิ่ม – ถอนรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต
  • วันที่ 7 พ.ย. 2566 วันเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2566
  • วันที่ 14 พ.ย. 2566 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืน
  • วันที่ 16 ม.ค.-25 ก.พ. 2567 ช่วงการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์  W

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าสมัครเรียน ผ่านระบบออนไลน์

ชำระผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 425-6-026827 หรือ SCAN QR CODE

หลังนักศึกษาชำระเงิน เรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งชื่อ–นามสกุล รหัสนักศึกษา และส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ 
Email : finance@neu.ac.th