ประกาศ เรื่องการขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศ เรื่องการขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
นักศึกษาที่มีความประสงค์ยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (คาดว่าจะจบการศึกษา)


สามารถดำเนินการได้ภายใน
วันที่ 3 ตุลาคม – 27 ตุลาคม 2566
โดยยื่นเอกสารและชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน

**หมายเหตุ**

  • เมื่อฝ่ายการเงินและบัญชีตรวจสอบหากพบว่า นศ. มียอดค้างชำระจะคืนเอกสารยื่นขอสำเร็จการศึกษาให้กับ นศ. (**สามารถชำระค่าธรรมเนียมยื่นขอสำเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากเกินกำหนดต้องชำระค่าปรับล่าช้า**)
  • นศ. จะต้องนำเอกสารไปยื่นที่สำนักมาตรฐานวิชาการและทะเบียน ด้วยตนเอง เมื่อชำระยอดค้างที่เหลือทั้งหมดจึงถือว่า นศ.ได้ทำการยื่นขอสำเร็จการศึกษาสมบูรณ์
  • นักศึกษาที่เคยยื่นขอสำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ไม่สำเร็จการศึกษา จะต้องทำการยื่นขอสำเร็จการศึกษาใหม่ โดยรับเอกสารเดิมคืน ได้ที่ สำนักมาตรฐานวิชาการและทะเบียน
  • หากนักศึกษายื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษาล่าช้ากว่ากำหนด จะต้องชำระค่าปรับล่าช้า วันละ 100 บาท