ประกาศ เรื่องการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2566

ประกาศเรื่องการสอบปลายภาค
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ระหว่างวันที่ 14 – 22 ตุลาคม 2566

  • ตรวจสอบตารางสอบ
    https://reg3.neu.ac.th/reg/newlogin/login.asp
  • ระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าห้องสอบของนักศึกษา

นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตัวในการเข้าห้องสอบ ดังนี้
1) แต่งกายสุภาพเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2) ต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษามาแสดงในการสอบทุกครั้ง หากไม่มีบัตรดังกล่าว อนุญาตให้ใช้บัตรกิจกรรม หรือบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
3) ในกรณีนักศึกษาไม่มีชื่อเข้าสอบในรายวิชาใด นักศึกษาอาจแสดงใบเสร็จรับเงินที่ลงทะเบียนในรายวิชานั้นเพื่อขอเพิ่มรายชื่อเข้าสอบและทำการตรวจสอบเพื่อความถูกต้องต่อไป หรือขอใบอนุญาตเข้าสอบจากสำนักมาตรฐานวิชาการและทะเบียน
4) ห้ามเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรรมการผู้ควบคุมการสอบประจำห้อง นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าสอบในรายวิชานั้น
5) เมื่อการสอบผ่านไปแล้ว 30 นาที นักศึกษาผู้ใดที่ยังไม่ได้เข้าห้องสอบจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าสอบครั้งนั้น เว้นแต่ประธานควบคุมการสอบจะพิจารณาอนุญาตเฉพาะกรณี
6) ห้ามนำเอกสาร เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ใดๆ เข้าห้องสอบ เว้นแต่สิ่งซึ่งผู้ออกข้อสอบกำหนดอนุญาตให้นำเข้าห้องสอบโดยชัดแจ้งในคำสั่ง
7) นักศึกษาต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้ามเคลื่อนย้ายที่นั่งออกจากที่ที่จัดไว้ให้

การปฏิบัติในระหว่างการสอบ ดังนี้
1) ห้ามนักศึกษาออกจากห้องสอบจนกว่าการสอบจะผ่านไปแล้ว 45 นาที
2) นักศึกษาต้องลงลายมือชื่อการเข้าสอบในรายชื่อเข้าห้องสอบของแต่ละรายวิชาเพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าสอบ
3) ห้ามนำข้อสอบหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบออกห้องสอบ เว้นแต่กรรมการผู้ออกข้อสอบจะอนุญาตและกำหนดไว้ในคำสั่ง

ระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าห้องสอบของนักศึกษา ดาวโหลด

4 ตุลาคม 2566