ประกาศลงทะเบียน CEFR ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3

การลงทะเบียนสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR
ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 3)
“เฉพาะนักศึกษาที่จะจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 เท่านั้น”
ลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
(รับจำนวนจำกัด 200 คนเท่านั้น ปิดรับทันทีเมื่อผู้สมัครเต็ม)

ขั้นตอนการลงทะเบียนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR
ขั้นตอนที่ 1 : ลงทะเบียนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR ได้ที่
https://forms.gle/9eHQ6Fbb6uGd8EgR7

ขั้นตอนที่ 2 : ชำระค่าลงทะเบียนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR จำนวน 1,500 บาท ได้ที่ฝ่ายการเงิน หรือผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยเลขบัญชี 425-6-026827 หรือ SCAN QR CODE หลังนักศึกษาชำระเงิน เรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งชื่อ–นามสกุล รหัสนักศึกษา ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ Email : finance@neu.ac.th

*กรณีนักศึกษารหัส 66 ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ไม่ต้องชำระค่าสอบ CEFR*

ขั้นตอนที่ 3 : นักศึกษาลงทะเบียนสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR เรียบร้อยแล้ว ให้เข้า Line Group ตาม QR CODE นี้

ขั้นตอนที่ 4 : ให้นักศึกษานำใบเสร็จมารับเอกสารประกอบการอบรม ที่ห้อง 227

ขั้นตอนที่ 5 : นักศึกษาที่สมัครอบรม CEFR ตรวจสอบรายชื่อและห้องอบรม ได้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ที่ห้อง 227 หรือ Facebook Page : NEU English Major

ปฏิทินการเปิดอบรม CEFR ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 3)

ครั้งที่กิจกรรมวันที่เวลาจำนวนหมายเหตุ
1อบรม3 ตุลาคม 256616.00 – 20.00 น.4 ชม. 
2อบรม4 ตุลาคม 256616.00 – 20.00 น.4 ชม. 
3อบรม5 ตุลาคม 256616.00 – 20.00 น.4 ชม. 
4อบรม6 ตุลาคม 256616.00 – 20.00 น.4 ชม. 
5สอบ (กลุ่มที่ 1)7 ตุลาคม 256616.00 – 18.00 น.2 ชม. 
6สอบ (กลุ่มที่ 2)8 ตุลาคม 256616.00 – 18.00 น.2 ชม. 

คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษ (CEFR)
28 กันยายน 2566