ประกาศลงทะเบียน CEFR ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2

การลงทะเบียนสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR
ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2)

ลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันนี้ – 14 กันยายน 2566
(รับจำนวนจำกัด ปิดรับทันทีเมื่อผู้สมัครเต็ม)

ขั้นตอนการลงทะเบียนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR
ขั้นตอนที่ 1 : ลงทะเบียนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR ได้ที่
https://forms.gle/7wziTd7TAwNJyoxE9

ขั้นตอนที่ 2 : ชำระค่าลงทะเบียนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR จำนวน 1,500 บาท ได้ที่ฝ่ายการเงิน หรือผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยเลขบัญชี 425-6-026827 หรือ SCAN QR CODE หลังนักศึกษาชำระเงิน เรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งชื่อ–นามสกุล รหัสนักศึกษา ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่
Email : finance@neu.ac.th

*กรณีนักศึกษารหัส 66 ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ไม่ต้องชำระค่าสอบ CEFR*

ขั้นตอนที่ 3 : นักศึกษาลงทะเบียนสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR เรียบร้อยแล้ว ให้เข้า Line Group ตาม QR CODE นี้

ขั้นตอนที่ 4 : ให้นักศึกษานำใบเสร็จมารับเอกสารประกอบการอบรม ที่ห้อง 227

ขั้นตอนที่ 5 : นักศึกษาที่สมัครอบรม CEFR ตรวจสอบรายชื่อและห้องอบรม ได้ในวันที่ 16 กันยายน 2566 ที่ห้อง 227 หรือ Facebook Page : NEU English Major

ปฏิทินการเปิดอบรม CEFR ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2)

ครั้งที่กิจกรรมวันที่เวลาจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
1อบรม19 กันยายน 256616.00 – 20.00 น.4 ชม. 
2อบรม20 กันยายน 256616.00 – 20.00 น.4 ชม. 
3อบรม21 กันยายน 256616.00 – 20.00 น.4 ชม. 
4อบรม22 กันยายน 256616.00 – 20.00 น.4 ชม. 
5สอบ (กลุ่มที่ 1)23 กันยายน 256616.00 – 18.00 น.2 ชม. 
6สอบ (กลุ่มที่ 2)24 กันยายน 256616.00 – 18.00 น.2 ชม.