โครงการอบรม จัดทำแผนการเรียนรู้ของรายวิชา (Course Specification) ในรูปแบบ NEU-QF

สำนักมาตรฐานวิชาการและทะเบียน มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโครงการอบรม จัดทำแผนการเรียนรู้ของรายวิชา (Course Specification) ในรูปแบบ NEU-QF วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประภากร 3 อาคาร 5 ชั้น 7