ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเข้าร่วมการฝึกอบรมออนไลน์ภายใต้ e-ITEC Programme

ด้วยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่ารัฐบาลอินเดียเสนอให้ทุนแก่รัฐบาลไทยเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมออนไลน์ภายใต้ e-ITEC Programme ในหลักสูตร ดังนี้

 ชื่อหลักสูตรระยะเวลาฝึกอบรมปิดรับสมัคร
1Integrating Information and Communication Technology (ICT) tools for Teaching and e-Learning4 – 15 กันยายน 256610 สิงหาคม2566
2Augmented and Virtual Reality18 – 22 กันยายน 256625 สิงหาคม 2566
3Digital Learning and Teaching technologies30 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 25664 ตุลาคม 2566

          สำนักงานปลัดกทระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์ทุนดังกล่าวให้แก่บุคลากรในสังกัดทราบ ทั้งนี้หากมีผู้สนใจสมัครรับทุนดังกล่าวและมีคุณสมบัติตรงตามที่รัฐบาลอินเดียกำหนดสามารถดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

          1.ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรดังกล่าว การสมัครขอรับทุนของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และดำเนินการสมัครออนไลน์ได้โดยตรงที่เว็บไชต์ https://www.itecgoi.in หรือ QR code ตามที่ปรากฏด้านล่าง

          2.กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครรับทุนตามแบบฟอร์มใบสมัครของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://mhesi.e-offce.cloud/d/1e35625c

          3.ส่งเอกสารสำเนาใบสมัครตามข้อ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครรับทุนตามข้อ 2 และสำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ พร้อมหนังสือเสนอชื่อจากหน่อยงานต้นสังกัดไปยัง กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ภายในวันปิดรับสมัครข้างต้น

          ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์โรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ในทักษะการอ่านและการฟัง อย่างน้อยระดับ B1 หรือผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOFEL IETS TOEIC หรืออื่นๆ เทียบเท่าที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่เข้ารับการทดสอบ หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อผู้ประสานงานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้ที่ คุณสุรีรัตน์ เบอร์โทรศัพท์ 02203 5000 ต่อ 43303 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิก sureerat.p@mfa.go.th

จึงแจ้งมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจทราบโดยทั่วกัน

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเข้าร่วมการฝึกอบรมออนไลน์ภายใต้ e-ITEC Programme ดาวน์โหลด