cong
banner01
banner02
previous arrow
next arrow

ภาพกิจกรรม :

อัลบั้ม
academic-reg
โครงการอบรม จัดทำแผนการเรียนรู้ของรายวิชา (Course Specification) ในรูปแบบ NEU-QF

สำนักมาตรฐานวิชาการและทะเบียน มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโครงการอบรม จัดทำแผนการเรียนรู้ของ

อ่านต่อ »
อัลบั้ม
academic-reg
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

   กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” ภายใต้โคร

อ่านต่อ »

ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของสำนักมาตรฐานวิชาการและทะเบียน

สำนักมาตรฐานวิชาการและทะเบียน มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นพร้อมกับการสถาปนามหาวิทยาลัย เมื่อปีพุทธศักราช 2531 ซึ่งในขณะนั้นยังมีสถานภาพเป็นฝ่ายทะเบียนและประมวลผล มีภาระรับผิดชอบในการให้บริการแก่นักศึกษาในด้านการลงทะเบียน เอกสารการศึกษาและงานให้บริการด้านอื่น ๆ อยู่ในความรับผิดชอบของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และเมื่อปีพุทธศักราช 2542 วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล จึงได้เปลี่ยนเป็น “สำนักทะเบียนและประมวลผล” และเมื่อปีพุทธศักราช 2565 
สำนักทะเบียนและประมวลผล จึงได้เปลี่ยนเป็น “สำนักมาตรฐานวิชาการและทะเบียน”

เอกสารดาวโหลด